ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

กำหนดการ สอบตรง จุฬาฯ 2556 (ทั้งปกติและพิเศษ) อัพเดทล่าสุด

สถานะ: ทีมงานเด็กทาเล้นท์.คอม
วันที่: 04 ก.ค. 2555, 18:07:40

กำหนดการ สอบตรง จุฬาฯ 2556 (ทั้งปกติและพิเศษ) อัพเดทล่าสุด


กระทู้อัพเดทข้อมูลการรับตรงแบบปกติและพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556 ครับ แยกตามคณะละโพสต์นะครับ มีข้อมูลใหม่อัพเดทอะไรบ้างพี่จะเอามาลงรวมๆกันในกระทู้นี้นะครับ

You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

#5155 04 ก.ค. 2555, 18:30:17 แจ้งลบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(A) แบบปกติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)
3. เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และสถาปัตยกรรมผังเมือง)
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

กำหนดการ

รับสมัคร4-13 กรกฎาคม 2555
ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.atc.chula.ac.th
ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
นับวันที่โดยตราประทับไปรษณีย์ ส่งไปที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรง
ปีการศึกษา 2556 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ตรวจสอบรายชื่อ17 กรกฎาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th
ทักท้วงและแก้ไขข้อมูลการสมัคร18-19 กรกฎาคม 2555
ยื่นคำร้องผ่าน FAX หรือ E-mail เท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก1 สิงหาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://www.admissions.chula.ac.th
ทักท้วงและแก้ไขข้อมูลการสอบ2-3 สิงหาคม 2555
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ4-13 สิงหาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th
สอบวิชา
1)ภาษาอังกฤษ
2)คณิตศาสตร์
3)ฟิสิกส์
4)ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
11-13 สิงหาคม 2555
ประกาศผลสอบ12 กันยายน 2555
ทักท้วงผลคะแนนสอบ13-14 กันยายน 2555
ทาง FAX และ E-mail เท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์5 ตุลาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://www.admissions.chula.ac.th
ทักท้วงผู้มีสิทธิ์สิมสัมภาษณ์6-7ตุลาคม 2555
ทาง FAX และ E-mail เท่านั้น
สอบสัมภาษณ์9 ตุลาคม 2555
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา22 ตุลาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://www.admissions.chula.ac.th
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา31 ตุลาคม 2555
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อสำรอง รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา1-2 พฤศจิกายน 2555
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ตามประกาศของสทศ.
ที่ http://www.cuas.or.th


ผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) แล้ว ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และโครงการรับตรง (แบบพิเศษ) อื่นๆ ของจุฬาฯได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการจะถือเอาโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/arcnomal56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร:
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/arcnomal56.doc
(B) แบบพิเศษ

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/arc56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/arcthai56.doc

You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5156 04 ก.ค. 2555, 18:38:39 แจ้งลบ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(A) แบบปกติ

*** ใช้คะแนนสอบ GAT / PATรอบ 1/56 สอบตุลาคม 2555 ***

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)
3. เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และสถาปัตยกรรมผังเมือง)
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

กำหนดการ
รับสมัคร4-13 กรกฎาคม 2555
ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.atc.chula.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อ17 กรกฎาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th
ทักท้วงและแก้ไขข้อมูลการสมัคร18-19 กรกฎาคม 2555
ยื่นคำร้องผ่าน FAX หรือ E-mail เท่านั้น
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556
(สอบเดือนตุลาคม 2555)
ตามประกาศของ สทศ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์4 ธันวาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://www.admissions.chula.ac.th
ทักท้วงผู้มีสิทธิ์สิมสัมภาษณ์6-7 ธันวาคม 2555
ทาง FAX และ E-mail เท่านั้น
สอบสัมภาษณ์12 ธันวาคม 2555
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา25 ธันวาคม 2555
ที่เว็บไซท์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://www.admissions.chula.ac.th
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา28 ธันวาคม 2555
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อสำรอง รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา3 มกราคม 2556
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ตามประกาศของสทศ.
ที่ http://www.cuas.or.th


ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) แล้ว ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการรับตรง (แบบพิเศษ) อื่นๆ ของจุฬาฯได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการจะถือเอาโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/commer56.pdf
เอกสาร:
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/commer56.doc

bunny003

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5157 04 ก.ค. 2555, 18:39:50 แจ้งลบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์(A) แบบปกติ
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/faa56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/faa56.doc

(B) แบบพิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/ocare56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/ocare56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5158 04 ก.ค. 2555, 18:40:29 แจ้งลบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์


(B) แบบปกติ
(ยังไม่มีแบบปกติ)

(B) แบบพิเศษ
1. นักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/engineer1_56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/engineer1_56.doc

2. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/engineer2_56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/engineer2_56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5159 04 ก.ค. 2555, 18:40:47 แจ้งลบ

คณะอักษรศาสตร์(A) แบบปกติ
(ยังไม่มีแบบปกติ)

(B) แบบพิเศษ

1. อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/spain56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/spain56.doc

2. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/thai56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/thai56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5160 04 ก.ค. 2555, 18:43:02 แจ้งลบ

คณะรัฐศาสตร์


ยังไม่ประกาศออกมาครับ ถ้ามีประกาศแล้วจะรีบเอามาลงให้ด่วนเลยครับ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5161 04 ก.ค. 2555, 18:43:17 แจ้งลบ

คณะครุศาสตร์(A) แบบปกติ
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/musicedu56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/music56.doc


(B) แบบพิเศษ

1.สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/eduart56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/eduart56.doc

2.สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/eduphy56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/eduphy56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5162 04 ก.ค. 2555, 18:43:33 แจ้งลบ

คณะเศรษฐศาสตร์(A) แบบปกติ

(B) แบบพิเศษ

1. โครงการนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/eco56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/eco56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5163 04 ก.ค. 2555, 18:43:49 แจ้งลบ

คณะนิติศาสตร์


ยังไม่ประกาศออกมาครับ ถ้ามีประกาศแล้วจะรีบเอามาลงให้ด่วนเลยครับ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5164 04 ก.ค. 2555, 18:44:35 แจ้งลบ

คณะวิทยาศาสตร์(A) แบบปกติ

(B) แบบพิเศษ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)
      1.1) โครงการโอลิมปิกวิชาการ http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/osci56.doc
      1.2) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/tsci56.doc
      1.3) โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/ssci56.doc
      1.4) โครงการ พสวท http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/psci56.doc

รายละเอียด
ผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) จะต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ส่วนผู้ที่สมัครโครงการอื่นมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/sci56.pdf

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5178 06 ก.ค. 2555, 15:33:58 แจ้งลบ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา(A) แบบปกติ
โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/sportnomal56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/sportsci56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5179 06 ก.ค. 2555, 15:41:56 แจ้งลบ

คณะสหเวชศาสตร์(A) แบบปกติ

(B) แบบพิเศษ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/alli56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/alli56.doc

You Geat!!

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5180 06 ก.ค. 2555, 15:45:31 แจ้งลบ

คณะทันตแพทยศาสตร์(A) แบบปกติ

(B) แบบพิเศษ

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/dent56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/dent56.doc

Happy

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#5181 06 ก.ค. 2555, 15:47:27 แจ้งลบ

คณะนิเทศศาสตร์(A) แบบปกติ

(B) แบบพิเศษ

1.สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/commu56.pdf
เอกสารประกอบการสมัคร: http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/commu56.doc

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

กระทู้นี้ถูกล็อคไว้

กระทู้นี้ถูกล็อคไว้โดยผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถโต้ตอบได้

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 19 มิถุนายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com กำหนดการ สอบตรง จุฬาฯ 2556 (ทั้งปกติและพิเศษ) อัพเดทล่าสุด Page Load Time: 0.458 วินาที IN