ดู VDO ได้ 24 ชม. เริ่มเรียนได้ทุกวัน

Dektalent ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ กลายเป็นเรื่องง่าย

 

 

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

สถานะ: ทีมงานเด็กทาเล้นท์.คอม
วันที่: 21 ก.ย. 2554, 16:52:45

GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน


เนื้อหาการสอบ GAT/PAT

GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไปคือการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1: การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ส่วนที่ 2: การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพคือความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภทดังนี้

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
   PAT7.1 ความถนัดภาษาฝรั่งเศส
   PAT7.2 ความถนัดภาษาเยอรมัน
   PAT7.3 ความถนัดภาษาญี่ปุ่น
   PAT7.4 ความถนัดภาษาจีน
   PAT7.5 ความถนัดภาษาอาหรับ
   PAT7.6 ความถนัดภาษาบาลี

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

 

 

#2840 21 ก.ย. 2554, 17:03:56 แจ้งลบ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์, เซต, ระบบจำนวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น, ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ, เรขาคณิตวิเคราะห์, ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม, เมทริกซ์, เวกเตอร์, จำนวนเชิงซ้อน, กำหนดการเชิงเส้น, ลำดับและอนุกรม, แคลคูลัสเบื้องต้น, การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่, ความน่าจะเป็น, การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น, การแจกแจงปกติ, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

ลักษณะข้อสอบ PAT 1 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้านการคิดและการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
1) เคมี เช่น อะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะเคมีนิวเคลียร์ สมดุลกรด เบส ไฟฟ้าเคมี ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2) ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เช่น การดำรงชีวิตของพืชเซลล์ การดำรงชีวิตของคน สัตว์ พืช พันธุชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3) ฟิสิกส์ เช่น การเคลื่อนที่ พลังงาน ของไหล ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็ก เป็นต้น
4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

ลักษณะข้อสอบของ PAT 2 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้านการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์ ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
1) กลศาสตร์ ( แรง มวล และการเคลื่อนที่ )
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3) เคมี ( สาร และสมบัติของสาร )
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

ลักษณะข้อสอบของ PAT 3 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้านการคิดวิเคราะห์ ความถนัดเขิงช่าง ความคิดเชิงตรรกะ สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม

ลักษณะข้อสอบ PAT 4 จะวัดศักยภาพน้องๆ ในด้าน การสื่อสารทางการออกแบบ (visual communication) มิติสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และการเขียนภาพสามมิติ

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู

ลักษณะข้อสอบ PAT 5 จะวัดศักยภาพและความสามารถในการอ่านและการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
1) ทัศนศิลป์
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์

ลักษณะข้อสอบ PAT 6 จะวัดศักยภาพการรับรู้ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการบูรณาการ

PAT 7.1 ความถนัดทางด้านภาษาฝรั่งเศส
1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส และฝรั่งเศสปัจจุบัน
5) การออกเสียง

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.1 จะวัดศักยภาพด้านการอ่านจับใจความ ความสามารถในการตีความ ความสามารถในการขยายความและสรุปความ ความสามารถในการสื่อสาร และทักษะการเขียน

PAT 7.2 ความถนัดทางด้านภาษาเยอรมัน
1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย
2) ไวยากรณ์
3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม

ลักษณะ ข้อสอบ PAT 7.2 จะวัดศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงสำนวน และความสามารถในการอ่านจับใจความ การตีความ การขยายความและสรุปความ

PAT 7.3 ความถนัดทางด้านภาษาญี่ปุ่น
1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5) ญี่ปุ่นศึกษา

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.3 จะวัดศักยภาพ ความสามารถในการสื่อสาร การเขียน และการอ่าน

PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษาจีน
1) คำศัพท์
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สำนวน
4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีนและวัฒนธรรมจีน

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.4 จะวัดศักยภาพ ความสามารในการสื่อสาร การอ่านและการเขียน

PAT 7.5 ความถนัดทางด้านภาษาอาหรับ
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย
3) คำศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.5 จะวัดศักยภาพ ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ทักษะทางภาษาอาหรับ

PAT 7.6 ความถนัดทางด้านภาษาบาลี
1) คำศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา

ลักษณะข้อสอบ PAT 7.6 จะวัดศักยภาพ ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ และความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

อยากเก่งคณิต อยากทำโจทย์แบบนี้ได้ มาสมัครเรียนคอร์สคณิตออนไลน์กับครูพี่โต๋กันค่ะ เรียนด้วยคลิป VDO พร้อมแบบฝึกหัด ไม่เหนื่อย ไม่ร้อน ไม่ต้องเดินทาง เรียนได้ 24 ชม. ไม่ต้องนัดเวลา ทบทวนได้ ถามได้ครูพี่โต๋ตอบเอง สนใจสมัครได้เรียนได้ทุกวัน

#2851 22 ก.ย. 2554, 20:23:33 แจ้งลบ
เยอะจัง งง
#2856 22 ก.ย. 2554, 23:01:27 แจ้งลบ
bunny019
#7881 07 ต.ค. 2556, 12:28:01 แจ้งลบ
Happy thanks
#9577 14 ก.ค. 2557, 16:57:08 แจ้งลบ
ขอบคุณมากนะคะ #คันจิพื้นฐานน่ะเหรอ..หึหึ
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

กระทู้นี้ถูกล็อคไว้

กระทู้นี้ถูกล็อคไว้โดยผู้ดูแลระบบ ไม่สามารถโต้ตอบได้

 

หัวข้อยอดนิยมในบอร์ดนี้

 

หัวข้ออัพเดทล่าสุด

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com GAT PAT 2555 มีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน Page Load Time: 0.301 วินาที IN