อัตราส่วนและร้อยละ ม.1

แบบฝึกหัด 115 ข้อ

ในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่องคืออัตราส่วน และ ร้อยละ สำหรับอัตราส่วนนั้นจะใช้พื้นฐานเรื่องเศษส่วนที่ได้เรียนมาแล้วตอน ม.1 ซึ่งจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอัตราส่วน อัตราส่วนของหลายๆ จำนวน สัดส่วน และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สำหรับร้อยละ จะเรียนเกี่ยวกับการแปลงค่าให้เป็นร้อยละ และนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องร้อยละ กำไร ขาดทุน การหาดอกเบี้ย และการคำนวณภาษี

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน

วีดีโอ 10.57 นาที

เนื้อหาเรื่องอัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 1


ตัวอย่างการเขียนอัตราส่วน

วีดีโอ 9.34 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการเขียนอัตราส่วน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการเขียนอัตราส่วนก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 2


ตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน

วีดีโอ 4.52 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของอัตราส่วนที่เท่ากัน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างอัตราส่วนที่เท่ากัน ชุดที่ 1


อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน

วีดีโอ 10.42 นาที

เนื้อหาเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน ชุดที่ 1


สัดส่วน

วีดีโอ 11.55 นาที

เนื้อหาเรื่องสัดส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องสัดส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสัดส่วน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องสัดส่วน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องสัดส่วน ชุดที่ 2


โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน

วีดีโอ 13.07 นาที

เนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาเกียวกับสัดส่วน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ชุดที่ 2


ร้อยละ

วีดีโอ 7.25 นาที

เนื้อหาเรื่องร้อยละ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


ตัวอย่างร้อยละ

วีดีโอ 8.58 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของร้อยละ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องร้อยละก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างร้อยละ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างร้อยละ ชุดที่ 1


โจทย์เกี่ยวกับร้อยละ

วีดีโอ 14.51 นาที

เนื้อหาเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ชุดที่ 3


ร้อยละ กำไร ขาดทุน

วีดีโอ 9.27 นาที

เนื้อหาเรื่องร้อยละ กำไร ขาดทุน อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องร้อยละ กำไร ขาดทุน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องร้อยละ กำไร ขาดทุน ชุดที่ 1


โจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน

วีดีโอ 7.52 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุนก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน ชุดที่ 1


โจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก

วีดีโอ 12.06 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยากก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ร้อยละ กำไร ขาดทุน แบบยาก ชุดที่ 3


ดอกเบี้ย

วีดีโอ 16.5 นาที

เนื้อหาเรื่องดอกเบี้ย สูตรลัด อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องดอกเบี้ย ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องดอกเบี้ย ชุดที่ 1


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วีดีโอ 17 นาที

เนื้อหาเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดอัตราส่วนและร้อยละ ชุดที่ 4

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนอัตราส่วนและร้อยละ ม.1 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.447 วินาที IN