การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2

วีดีโอ 12 บทเรียน (469 นาที) แบบฝึกหัด 165 ข้อ

ในบทนี้จะเน้นการแยกตัวประกอบซึ่งดีกรีของพหุนามเป็นสอง ซึ่งมี 4 วิธี คือ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ การแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง และการแยกตัวประกอบโดยจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ บทนี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อไป และเราจะได้เรียนการแยกตัวประกอบวิธีอื่นๆ อีกในระดับชั้น ม.3

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)

วีดีโอ 7.05 นาที

เนื้อหาเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง วิธีที่1 การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบดึงตัวร่วม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบดึงตัวร่วม ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)

วีดีโอ 7.41 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม) พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง(ดึงตัวร่วม)ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบดึงตัวร่วม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบดึงตัวร่วม ชุดที่ 1


การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 1

วีดีโอ 15.09 นาที

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ กรณีที่1 พจน์แรกมีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งและพจน์ท้ายเป็นบวก อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 1 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 1 ชุดที่ 1


การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 2

วีดีโอ 10.59 นาที

เนื้อหาเรื่องกรณีที่ 2 พจน์แรกมีสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งและพจน์ท้ายเป็นลบ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 2 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 2 ชุดที่ 1


การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 3

วีดีโอ 15.2 นาที

เนื้อหาเรื่องกรณีที่ 3 พจน์แรกมีสัมประสิทธิ์มากกว่าหนึ่ง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 3 ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ กรณีที่ 3 ชุดที่ 1


ตัวอย่างเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ

วีดีโอ 8.01 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ ชุดที่ 1


ตัวอย่างเพิ่มเติมแบบยาก การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ

วีดีโอ 13.45 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของ การแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบแบบสองวงเล็บ ชุดที่ 1


การแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง

วีดีโอ 8.58 นาที

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 3 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลต่างกำลังสอง อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง

วีดีโอ 9.32 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลต่างกำลังสอง พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบผลต่างกำลังสองก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบผลต่างกำลังสอง ชุดที่ 2


การแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 13.06 นาที

เนื้อหาเรื่องวิธีที่ 4 การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์ ชุดที่ 1


ตัวอย่างการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์

วีดีโอ 10.36 นาที

โจทย์เพิ่มเติมแบบที่ยากขึ้นของการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์ พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด แนะนำให้เรียนเนื้อหาหลักเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบกำลังสองสมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยมาเรียนคลิปนี้ค่ะ


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบแบบกำลังสองสมบูรณ์ ชุดที่ 2


สรุปการเลือกใช้วิธีการแยกตัวประกอบ

วีดีโอ 3.2 นาที

เนื้อหาเรื่องสรุปการเลือกใช้วิธีการแยกตัวประกอบของพหุนาม ข้อสังเกตการแยกตัวประกอบ วิธี่ที่ 1 ดึงตัวร่วม วิธี่ที่ 2 การแยกสองวงเล็บ วิธี่ที่ 3 แยกแบบผลต่างกำลังสอง วิธี่ที่ 4 แยกแบบกำลังสองสมบูรณ์ อธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 3


แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 4


แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชุดที่ 5

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 14 เมษายน 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.382 วินาที IN