สรุปตรีโกณมิติ

วีดีโอ 7 บทเรียน (364 นาที) แบบฝึกหัด 56 ข้อ

สรุปตรีโกณมิติแบบเข้มข้น เนื้อหาของบทนี้จะรวมเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ กับ ตรีโกณมิติและการประยุกต์เข้าไว้ด้วยกัน ในบทนี้จะได้ทบทวนเรื่องตรีโกณมิติทั้งหมด เริ่มจากตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก ตรีโกณมิติในวงกลม สูตรต่างๆ ของเรื่องตรีโกณมิติ การแก้สมการตรีโกณมิติ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ พร้อมทำข้อสอบตรีโกณมิติ

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติ

วีดีโอ 16 นาที

vdo สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปนี้สอนเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย สูตรพื้นฐาน 8 สูตร การเปลี่ยนฟังก์ชันตรีโกณมิติให้อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติ

วีดีโอ 9.04 นาที

vdo สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาตรีโกณมิตินี้สอนเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติในสามเหลี่ยมมุมฉาก ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมประกอบ พร้อมตัวอย่าง


สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติ

วีดีโอ 16.4 นาที

vdo สรุปเนื้อหาตรีโกณมิติสำหรับเตรียมสอบเข้า คลิปสรุปเนื้อหาตรีโกณมิตินี้สอนเรื่อง โดเมนและเรนจ์ของอินเวอร์ส กฎของ sin และ cosine พร้อมตัวอย่าง


แสดงวิธีทำข้อสอบตรีโกณมิติ ชุด A

วีดีโอ 17.41 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ตรีโกณมิติ ชุด A ข้อ 1-8 ข้อสอบตรีโกณมิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบตรีโกณมิติ ชุด B

วีดีโอ 24.19 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ตรีโกณมิติ ชุด B ข้อ 9-15 ข้อสอบตรีโกณมิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบตรีโกณมิติ ชุด C

วีดีโอ 31.05 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ตรีโกณมิติ ชุด C ข้อ 16-23 ข้อสอบตรีโกณมิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


แสดงวิธีทำข้อสอบตรีโกณมิติ ชุด D

วีดีโอ 26.2 นาที

vdo เฉลยข้อสอบ ตรีโกณมิติ ชุด D ข้อ 24-30 ข้อสอบตรีโกณมิติทุกข้อเป็นข้อสอบจริงที่รวบรวมมาจากข้อสอบ Ent และ Admissions แนะนำให้ลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูเฉลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 2 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 3 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 4 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 5

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 5 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 6 จำนวน 4 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 8

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 8 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 9

แบบฝึกหัด 4 ข้อ

ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชุดที่ 9 จำนวน 4 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 1 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 3 ข้อ

ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 2 จำนวน 3 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 3 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ


ข้อสอบเรื่อง ตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 4

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ ชุดที่ 4 จำนวน 5 ข้อ ตรวจคะแนนอัตโนมัติ พร้อมคลิปวีดีโอเฉลยละเอียดทุกข้อ ข้อสอบตรีโกณมิติประยุกต์ในคลังข้อสอบ ทำและดูเฉลยออนไลน์บนเว็ปเลยค่ะ

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนสรุปตรีโกณมิติ ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.27 วินาที IN