จำนวนจริง ม.4

วีดีโอ 17 บทเรียน (572 นาที) แบบฝึกหัด 92 ข้อ

จำนวนจริงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในการคณิตศาสตร์ ในบทเรียนจะเริ่มจากรู้จักโครงสร้างของจำนวนจริงก่อน รู้จักจำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง เอกลักษณ์และอินเวอร์สของจำนวนจริง การกระทำระหว่างจำนวน ทฤษฎีบทเศษเหลือ การแก้สมการ ช่วง การแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ และทฤษฎีจำนวน

 

 

เนื้อหาและแบบฝึกหัด


โครงสร้างของจำนวนจริง

วีดีโอ 12.47 นาที

อธิบายเรื่อง โครงสร้างของระบบจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ เปรียบเทียบระหว่างจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ


จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ

วีดีโอ 7.42 นาที

อธิบายเรื่อง จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ เปรียบเทียบระหว่างจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ ข้อสังเกตุ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง จำนวนจริงเบื้องต้น ชุดที่ 2


ทศนิยมและเศษส่วน

วีดีโอ 13.04 นาที

อธิบายเรื่อง การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน พร้อมตัวอย่าง


ทศนิยมและเศษส่วน ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 5.32 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน


สมบัติของจำนวนจริง

วีดีโอ 11.49 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติของจำนวนจริง การเท่ากันของจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับการบวกจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับการคูณจำนวนจริง สมบัติการแจกแจง สมบัติการตัดออกสำหรับการบวก สมบัติการตัดออกสำหรับการคูณ พร้อมตัวอย่าง


สมบัติของจำนวนจริง ตัวอย่างที่ 1

วีดีโอ 11.48 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมของเรื่อง สมบัติของจำนวนจริง ถ้ายังไม่แม่น ให้ลองดูตัวอย่างก่อนแล้วค่อยทำโจทย์ค่ะ


อินเวอร์สของจำนวนจริง

วีดีโอ 14.57 นาที

อธิบายการหาอินเวอร์สการบวก อินเวอร์สการคูณของจำนวนจริง พร้อมตัวอย่าง


การกระทำระหว่างจำนวน

วีดีโอ 7.33 นาที

อธิบายเรื่อง การกระทำระหว่างจำนวน (Operation) พร้อมตัวอย่าง


การกระทำระหว่างจำนวน ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 10.45 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการกระทำระหว่างจำนวน (Operation)


พหุนามตัวแปรเดียว

วีดีโอ 14.4 นาที

อธิบายเรื่อง พหุนามตัวแปรเดียว เอกนาม ดีกรี สัมประสิทธิ์ การบวกและการลบพหุนามพร้อมตัวอย่าง


การคูณพหุนาม

วีดีโอ 15.01 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณพหุนาม พร้อมตัวอย่าง


การหารพหุนาม

วีดีโอ 15.37 นาที

อธิบายเรื่อง การหารพหุนามโดยวิธีการตั้งหาร พร้อมตัวอย่าง


การแยกตัวประกอบของพหุนาม

วีดีโอ 14.48 นาที

อธิบายเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ พร้อมตัวอย่าง


การแยกตัวประกอบของพหุนาม ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 7.12 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบของพหุนามแบบสองวงเล็บ


การหารสังเคราะห์

วีดีโอ 11.49 นาที

อธิบายเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยการหารสังเคราะห์ พร้อมตัวอย่าง


การหารสังเคราะห์ ตัวอย่างที่ 4 - 6

วีดีโอ 15.55 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมการแยกตัวประกอบของพหุนาม โดยการหารสังเคราะห์


ทฤษฎีบทเศษเหลือ

วีดีโอ 9.21 นาที

อธิบายเรื่อง ทฤษฎีบทเศษเหลือ การนำทฤษฎีบทไปใช้ พร้อมตัวอย่าง


ทฤษฎีบทเศษเหลือ ตัวอย่างที่ 2 - 3

วีดีโอ 8.56 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ


แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบทเศษเหลือ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 5 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎีบทเศษเหลือ ชุดที่ 1


ทฤษฎีบทตัวประกอบ

วีดีโอ 7.48 นาที

อธิบายเรื่อง ทฤษฎีบทตัวประกอบ ทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ การนำทฤษฎีบทไปใช้ พร้อมตัวอย่าง


สมการพหุนามตัวแปรเดียว

วีดีโอ 11.4 นาที

อธิบายเรื่อง สมการพหุนามตัวแปรเดียว การแก้สมการ พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการโดยใช้สูตร

วีดีโอ 8.02 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว โดยใช้สูตรสำหรับการแก้สมการกำลังสอง พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการโดยการหารสังเคราะห์

วีดีโอ 12.12 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีหารสังเคราะห์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 9 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้สมการ ชุดที่ 1


เศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 13.22 นาที

อธิบายเรื่อง เศษส่วนของพหุนาม พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 13.43 นาที

อธิบายเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม พร้อมตัวอย่าง


การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม ตัวอย่างที่ 4-6

วีดีโอ 13.37 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติมการบวกเศษส่วนของพหุนาม และการลบเศษส่วนของพหุนาม


การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 12.55 นาที

อธิบายเรื่อง การคูณเศษส่วนของพหุนาม การหารเศษส่วนของพหุนาม พร้อมตัวอย่าง


การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม ตัวอย่างที่ 4

วีดีโอ 15.08 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม


การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม

วีดีโอ 15.27 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม พร้อมตัวอย่าง


การไม่เท่ากันของจำนวนจริง

วีดีโอ 5.27 นาที

อธิบายเรื่อง สมบัติการไม่เท่ากัน สมบัติไตรวิภาค สมบัติของการไม่เท่ากัน สมบัติของการถ่ายทอด สมบัติของการบวก สมบัติของการลบ สมบัติของการคูณ สมบัติของการหาร พร้อมตัวอย่าง


ช่วง

วีดีโอ 18.27 นาที

อธิบายเรื่อง ช่วง (Interval) ช่วงเปิด ช่วงปิด ช่วงครึ่งเปิด ช่วงอนันต์ พร้อมตัวอย่าง


ช่วง ตัวอย่างที่ 5-8

วีดีโอ 14.37 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องช่วง


แบบฝึกหัดเรื่อง ช่วง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ช่วง ชุดที่ 1


อสมการพหุนามตัวแปรเดียว

วีดีโอ 15.19 นาที

อธิบายเรื่อง อสมการพหุนามตัวแปรเดียว หลักการแก้อสมการ พร้อมตัวอย่าง


อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 19.51 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว


อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตัวอย่างที่ 3

วีดีโอ 10.27 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว


อสมการพหุนามตัวแปรเดียว ตัวอย่างที 4

วีดีโอ 9.17 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการแก้อสมการพหุนามตัวแปรเดียว


แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง การแก้อสมการ ชุดที่ 1


ค่าสัมบูรณ์

วีดีโอ 10.16 นาที

อธิบายเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) นิยาม สมบัติของค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง


การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างที่ 1

วีดีโอ 10.45 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง


แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1


การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์

วีดีโอ 11.47 นาที

อธิบายเรื่อง การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ พร้อมตัวอย่าง


การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างที่ 2

วีดีโอ 15.03 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์


การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่างที่ 2 (ต่อ)

วีดีโอ 7.04 นาที

ตัวอย่างเพิ่มเติม เรื่องการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์


แบบฝึกหัดเรื่อง อสมการค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 7 ข้อ

แบบฝึกหัดเรื่อง อสมการค่าสัมบูรณ์ ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนจริง ชุดที่ 1

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนจริง ชุดที่ 1


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนจริง ชุดที่ 2

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนจริง ชุดที่ 2


แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนจริง ชุดที่ 3

แบบฝึกหัด 10 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่อง จำนวนจริง ชุดที่ 3

ทำความรู้จักผู้สอน

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

ครูพี่โต๋ วชิรา โอภาสวัฒนา

  • จบการศึกษาปริญญาโทคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์การสอนคณิต กว่า 20 ปี
  • ผู้ออกแบบคอร์สเรียนคณิตออนไลน์ของเว็บเด็กทาเล้นท์ดอทคอม จำนวน 32 คอร์ส
  • ผู้เขียนหนังสือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1, Short note คณิต ม.ปลาย, Short note คณิต ม.ต้น หนังสือติดอันดับขายดีทุกเล่ม หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ซื้อคอร์สไหนดี?

แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

ขึ้นบน
อัพเดทล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2567   สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2566 DekTalent.com บทเรียนจำนวนจริง ม.4 ออนไลน์ เรียนด้วยวีดีโอ - DekTalent.com Page Load Time: 0.608 วินาที IN